The individual Approach to HR


Nachádzate sa tu:

Osobnostný rozvoj

Tréningové programy

Ako pre vás tvoríme tréningové programy?

Konečný dizajn každého tréningového programu je prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta, je „šitý“ na mieru konkrétnej spoločnosti. V praxi to znamená, že odborník pre rozvoj manažmentu vypracuje špeciálnu náplň projektu na základe požiadaviek, predstáv a predovšetkým rozvojových potrieb stanovených klientom.

Kto sa podieľa na koncepcii tréningových programov?

Spoločnosť EuroView disponuje tímom konzultantov a odborných lektorov, ktorí sú špecialistami v jednotlivých oblastiach.

Prečo práve tréning?

Základným cieľom je získanie nových profesionálnych zručností nevyhnutných pre existenciu v manažérskom prostredí, v prostredí obchodu a komplexný rozvoj osobnosti človeka.

Ako tréning prebieha?

Tréningové programy sú vedené metodikou zážitkového učenia, simuláciou reálnych situácií, ukážok obchodných stretnutí, hraní rolý, tréningu nových zručností a pod. Obsah každého tréningového programu lektorský tím prispôsobuje konkrétnym podmienkam a potrebám daného klienta na základe identifikácie rozvojových potrieb, reflektujúcich existujúcu situáciu v spoločnosti a stanovených hlavných cieľov rozvojového programu.

Pre koho tréningy pripravujeme?

Rozvojové tréningové programy pripravujene pre tieto cieľové skupiny:

 • Vrcholový manažment
 • Stredný a nižší manažment
 • Obchodníci a obchodné tímy
 • Asistentky a sekretariát

Koľko trvá tréningový program?

Dĺžka tréningových programov sa odvíja predovšetkým od stanovených vzdelávacích cieľov, obsahovej náplne programu a konkrétnej cieľovej skupiny. V priemere je však väčšina tréningových programov koncipovaná na 2 dni.

Koľko ľudí sa môže zúčastniť tréningu?

V jednej tréningovej skupine býva 10-12 účastníkov. S takto stanoveným počtom dávame garanciu uplatnenia všetkých metodických postupov, udržania požadovanej kvality a dynamiky programu, s priestorom i pre individuálny prístup lektora. V niektorých programoch počet účastníkov prekročí tento počet, avšak tu už so skupinou pracujú dvaja lektori súčasne.

Akú metodiku EuroView využíva?

Väčšinu programov je možné charakterizovať pojmom „zážitkové tréningové programy“, v ktorých sú využité napr. metodiky: riadená skupinová diskusia, individuálne a skupinové riešenie úloh, prípadové štúdie, networking, hranie rolí, tímové hry, strategické hry, situačné drámy, výzvové aktivity, videotréning, videoanalýza, tvorivé projekty, outdoor aktivity a informačné vstupy odborných lektorov, trénerov.

Kde všade je možné tréning zrealizovať?

Na celom území Slovenskej a Českej republiky, uprednostňujeme mimo pracovného prostredia. Máme vyskúšané lokality a zariadenia, ktoré vám môžeme pre realizáciu vášho tréningu odporučiť.

Nasleduje niečo aj po skončení tréningu?

Po skončení každého tréningového programu vždy vypracujeme záverečnú správu, ktorá obsahuje popis priebehu programu, použité metódy, postrehy a hodnotenie odborných lektorov a analýzu spokojnosti účastníkov. Záverečná správa taktiež obsahuje zhodnotenie programu z hľadiska naplnenia individuálnych potrieb, potrieb spoločnosti a z hľadiska splnenia vzdelávacích cieľov. Získaná spätná väzba sa tak stáva východiskovým materiálom pre ďalší profesionálny rozvoj a optimalizáciu vzdelávacej štruktúry na ďalšie obdobie.

Assessment centrum

Ak sa rozhodnete zistiť úroveň znalostí a zručností zamestnancov, tak veľmi vhodným nástrojom pre zmeranie aktuálneho stavu je Assessment centrum.

Realizáciou Assessment centra získate kľúčové informácie o hodnotenom zamestnancovi. Štruktúra a spôsob riadenia Assessment centra je vždy výsledkom úzkej spolupráce medzi tímom EuroView a zadávateľom.

Charakteristiky Assessment centra

Program je výhradne šitý na mieru, to znamená, že výber metód je prispôsobený charakteru pracovných pozícií a požadovanej úrovni pracovných kompetencií.

Assessment centrum je veľmi účinnou metódou používanou aj pri výbere pracovníkov na rôzne pozície. Jeho výsledky podávajú pomerne presnú predpoveď budúceho pracovného výkonu.

Úlohy sú navrhnuté na základe žiaduceho profilu výkonových, osobnostných, sociálnych a manažérskych kvalít potrebných pre výkon danej pozície (kompetenčné profily).

Proces realizácie zahŕňa:

 • Monitoring požadovaných zručností, vedomostí, schopností na danú pracovnú pozíciu (kompetenčné profily)
 • Návrh matice aktivít
 • Moderáciu a facilitáciu assessment centra
 • Pozorovanie a zber dát
 • Záverečnú správu, ktorá obsahuje profily sledovaných kandidátov, ich silné a slabé stránky.

Development centrum

Ak sa rozhodnete zistiť možnosti ďalšieho rozvoja zamestnancov, tak veľmi vhodným nástrojom je Development centrum.

Realizáciou Development centra získate informácie o možnostiach ďalšieho rozvoja jednotlivcov ale i celých pracovných tímov. Štruktúra a spôsob riadenia Development centra je vždy výsledkom úzkej spolupráce medzi tímom EuroView a zadávateľom.

Charakteristiky Development centra

Program je výhradne šitý na mieru, to znamená, že výber metód je prispôsobený charakteru pracovných pozícií a požadovanej úrovni pracovných kompetencií.

Výstupy z Development centra slúžia na zostavenie individuálnych plánov rozvoja. Spätnú väzbu dostávajú účastníci Development centra aj ako potrebný základ pre koučig.

Proces realizácie zahŕňa:

 • Monitoring požadovaných zručností, vedomostí, schopností na danú pracovnú pozíciu (kompetenčné profily)
 • Návrh matice aktivít
 • Moderáciu a facilitáciu development centra
 • Pozorovanie a zber dát
 • Individuálnu spätnú väzbu
 • Záverečnú správu - obsahuje profily sledovaných kandidátov, ich silné a slabé stránky
 • Dizajn oblastí pre ďalší rozvoj, návrh rozvojových tréningových programov a koučingových aktivít.

3d Diagnostika

Diagnostika – „analýza“ je základným a kľúčovým prvkom všetkého, čo do oblasti poradenstva a vzdelávania patrí. Identifikuje vstupy pre ďalšiu prácu personalistov, manažérov a jednotlivcov.

Dnes je na trhu k dispozícii relatívne veľa špecificky zameraných diagnostických nástrojov, napr. Belbin, MBTI, Thomas, Hogan a ďalšie.

My začíname posúvať hranice diagnostiky trochu ďalej, do oblasti práce v čase a meniaceho sa prostredia jednotlivca, čo v praxi znamená, do oblasti genotypov premietnutých v reálnom čase. Systém 3d je českým patentom a bol vyvíjaný takmer 25 rokov do dnešnej on-line podoby pre Slovenskú a Českú republiku. Zlučuje poznatky rôznych diagnostických systémov a umožňuje tak veľmi presnú analýzu, opierajúcu sa o gény a každodennú realitu jedinca. Psychodiagnostický systém 3d pracuje v dvoch základných rovinách:

 1. teória slovných asociácií
 2. farebné spektrum

Prečo používame systém 3d?

 • systém je jednoduchý a rýchly (on-line snímanie trvá 30 minút)
 • rýchly prístup k výsledkom (do 15 minút)
 • ja transparentný a etický
 • pracuje s vnútornými dispozíciami v reálnom čase
 • posun je ľahko merateľný (už po 3 mesiacoch)
 • má vysokú validitu získaných informácií

Snímač je k dispozícii na vyskúšanie. Potom záleží už len na vás či budete chcieť profesionálnu interpretáciu svojho profilu od 3d špecialistu.

Čo dokáže 3d v praxi?

 • vybrať vhodného kandidáta na pozíciu
 • napríklad dokáže zistiť ako bude kandidát vychádzať so svojim budúcim šéfom
 • Assessment a Development centrá
 • poskytuje podklady pre nastavenie rozvojového plánu a motivácie pracovníka
 • identifikuje talenty a personálne rezervy
 • pripraví efektívne a cielené podklady pre koučing
 • zvyšuje efektivitu jedincov, tímov a spoločnosti
 • personálne audity z rôznych pohľadov
 • výskumy a prieskumy spokojnosti zamestnancov, zákazníkov
 • zistí kľúčové parametre firemných oblastí
 • prieskumy produktovej spokojnosti
 • marketingové prieskumy: produktové a myšlienkové
 • zavádzanie a vhodnosť produktov pre rôznych zákazníkov a trhy

Psychologická diagnostika

Ak sa rozhodnete pri obsadzovaní kľúčových pozícií využiť psychologické profily kandidátov, tak veľmi vhodným nástrojom je Psychologická diagnostika.

Psychologická diagnostika je založená na využití štandardných psychologických testov a metód. Testové batérie sú postavené vždy individuálne na základe účelu a cieľa, ktoré sa odvíjajú od potrieb zadávateľa.

Charakteristiky Psychologickej diagnostiky

Psychologická diagnostika umožňuje posúdiť zamestnanca z hľadiska:

 • Osobnostných charakteristík (dominancia-submisivita, extroverzia-introverzia, rigidita-flexibilita, stabilita-labilita, ambicióznosť a pod.)
 • Charakterových vlastností (svedomitosť, dôveryhodnosť, poctivosť, čestnosť, spoľahlivosť a pod.)
 • Vôľových vlastností (vytrvalosť, cieľavedomosť a pod.)
 • Temperament (sangvinik-cholerik-melancholik-flegmatik)
 • Schopností (intelektové schopnosti, manažérske schopnosti a pod.)
 • Zamerania (motívy, postoje, záujmy a pod).

Výstup pre zadávateľa

 • Výsledný profil osobnosti
 • Záverečná správa obsahujúca monitoring výkonových schopností, osobnostných vlastností a sociálnych kompetencií
 • Odporúčanie pre zadávateľa v súvislosti s optimálnym využitím schopností testovaného zamestnanca.

Realizácia a spracovanie nástrojov psychodiagnostiky je v kompetencii tímu skúsených psychológov s diagnostickou praxou.

Sekcie


Pracovné ponuky

Aktuálne ponuky

Prezrite si naše aktuálne pracovné ponuky.

Application Form

Dajte nám o sebe vedieť a vyplňte svoj elektronický životopis.

Vložiť životopis »

Diagnostika

3d - logo Snímače

Kontakt

EuroView s.r.o.
Úprkova 40
811 04 Bratislava

Tel: +421 (2) 5262 0747

Všetky kontakty

Skupina

ab connectia – EuroView


© 2014 EuroView s.r.o. | Mapa stránok | Realizácia: Embex, s.r.o. | Powered by: DynaMight